Algemeen


Dit is de het privacy statement van Dorpskracht, onder de verantwoordelijkheid van Stichting Radius. We geven hier aan hoe Dorpskracht omgaat met de privacy van de gebruikers van haar website www.dorpskracht.nl en met de verwerking van persoonsgegevens.

 

Bescherming persoonlijke levenssfeer


Dorpskracht vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van de site en de diensten van Dorpskracht van essentieel belang. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van eenieder.

 

Definities


Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens waar iemand mee kan worden geïdentificeerd zoals naam, adres, mailadres en leeftijd.

 

Verwerking persoonsgegevens


De privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) verstaat onder verwerking van gegevens: • Verzamelen, vastleggen en ordenen • Bewaren, bijwerken en wijzigen • Opvragen, raadplegen, gebruiken • Verstrekken door middel van doorzending • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stellen • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Dorpskracht • verzamelt informatie over het click- en surfgedrag van een gebruiker voor analytische redenen om het gebruik van de website in kaart te brengen • bewaart persoonsgegevens van een gebruiker voor het vastleggen van een profiel of login-gegevens, b.v. bij het opstellen van of het reageren een vacature • gebruikt persoonsgegevens voor eventuele cursussen, lezingen, bijeenkomsten of informatieoverdracht (nieuwsbrieven)

Dorpskracht verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (religie/medisch/etc.), tenzij de relatie dat zelf vraagt of het moet op basis van de wet.

 

Persoonsgegevens


Dorpskracht kan de volgende persoonsgegevens vastleggen van een deelnemer aan een workshop, training, evenement, bijeenkomst of voor het maken van PR: • naam en overige contactgegevens van een deelnemer; • leeftijd en geslacht van een deelnemer; • beschikbaarheid, motivatie en voorkeuren van een deelnemer; • naam, functie en overige contactgegevens van deelnemende organisatie.

De persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen met een deelnemer, om de inhoud van een training vorm te geven of voor het versturen van inhoudelijke informatie. Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden indien dat voor de gevraagde dienstverlening noodzakelijk is, b.v. bij het uitvoeren van een cursus, of indien er een wettelijke verplichting bestaat.

 

Toestemming


Gegevens worden alleen verwerkt indien hier toestemming voor wordt gegeven. Bij het inschrijven voor een workshop, training, evenement, actie of bijeenkomst wordt gewezen op het privacy statement en wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.

 

Cookies


De website www.dorpskracht.nl maakt geen gebruik van cookies, behalve die van Google Analytics. Deze worden geplaatst door Google Analytics met als enig doel het meten van het aantal bezoekers alsook de onderdelen van onze site die het meest populair zijn onder de gebruikers van onze website. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden altijd anoniem gebruikt. Het gebruik van cookies kan worden geweigerd door de instellingen in uw browser aan te passen. In dat geval kunt u niet alle mogelijkheden van de website benutten.

 

Omgang met persoonsgegevens


De persoonsgegevens van de deelnemers worden alleen verwerkt voor het opgegeven doel. Dorpskracht zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot gegevens zoveel mogelijk is afgeschermd.

Wij werken met veilige verbindingen en encryptie. Wij zullen de verstrekte persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De website wordt beheerd door Radius Welzijn. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is Radius Welzijn formeel de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Onze bezoek en contact gegevens zijn; Radius Welzijn / Dorpskracht & Co Rooseveltstraat 12 2321 BM Leiden

Dorpskracht bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk, d.w.z. dat wij de gegevens in ieder geval bewaren zolang het nodig is om de te leveren diensten te realiseren. Persoonlijke gegevens worden in principe vernietigd twee jaar nadat de geleverde dienstverlening is gestopt, tenzij u daar eerder om verzoekt.

Dorpskracht heeft de verwerking van haar persoonsgegevens gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag via Stichting Radius.

 

Recht op inzage


Ten alle tijden kunnen de bewaarde gegevens worden ingezien of kan gevraagd worden deze te wijzigen of te verwijderen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens - bij voorkeur - indienen door een e-mail te sturen naar info@dorpskracht.nl . Hierbij vragen wij je om ter controle van je identiteit een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen (waarbij je pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt). Wij zullen daarna, binnen de wettelijke termijn, contact met je opnemen.

 

Wijzigingen


Dorpskracht behoudt zich het recht voor om de het privacy statement te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd wordt dit kenbaar gemaakt in het privacy statement. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 12 juli 2022.

 

Contact


Bij vragen kan altijd contact op worden genomen met onze externe functionaris gegevensbescherming via een mail aan info@radiuswelzijn.nl.

• Wij hebben een bewerkersovereenkomst met WMO Managementondersteuning afgesloten. De gegevens worden verwerkt voor bovengenoemde doelen en niet gebruikt voor advertentie doeleinden.

• Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij delen geen privacy gevoelige gegevens met Google. Daarnaast worden de gegevens die wel verwerkt worden, anoniem verwerkt en niet gebruikt voor advertentie doeleinden.

applicatie: WMOMO